Op initiatief van de gemeente Midden Drenthe wordt in samenwerking met ondernemers, bewoners, het Drentse Landschap en andere belanghebbenden een Masterplan Orvelte 2025 opgesteld.
 
Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen van dit plan.
 
Hieronder vindt u links naar alle documenten betrekking hebbend op het Masterplan Orvelte. 


Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen
 
 
Afbeelding invoegen
 

 

 

 
 
Masterplan Orvelte 2025
 
 
Brief stand van zaken Masterplan Orvelte
12 oktober 2020 

Op woensdag 7 oktober verscheen een artikel in De Krant van Midden-Drenthe met de kop: "Masterplan Orvelte roept vragen op". De brief waarover in dit artikel wordt gesproken kunt u via onderstaande link lezen. 
 
Ook al zijn er beperkingen m.b.t. corona, op de achtergrond wordt er nog steeds hard gewerkt aan het Masterplan. Op korte termijn kunt u hierover meer communicatie verwachten. 
 
 
*****
 
Behandeling Masterplan Orvelte in Gemeenteraad
4 april 2019 

Op 10 april a.s. wordt in de vergadering "Commissie Algemeen Bestuur" beslist over het Masterplan Orvelte.
 

 
*****
 
Orvelte unaniem achter Masterplan
1januari 2019
 
 

 ‘t Verheugt me dat ik jullie kan berichten dat de leden van de VABO zich in de extra algemene ledenvergadering unaniem voor de uitvoering van het Mastplan Orvelte 2025 hebben uitgesproken.
Een week eerder zijn de leden van de OPO tijdens de laatste ALV van 2018 uitgebreid geïnformeerd over de huidige status van - en unaniem akkoord gegaan met - de (voorgenomen) ontwikkelingen in het kader van het Masterplan.
Ook het bestuur van de stichting Orvelte Poort sluit zich aan bij deze positieve reacties.
Dat is echter niet alles, ook de directie van de Stichting Het Drentse Landschap is bekend met de inhoud van het masterplan en staat daar positief tegenover evenals het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Drenthe die de samenwerking en de participatie van bewoners in Orvelte toejuichen.
De leden van de VABO hebben tevens ingestemd met het verder uitwerken van de plannen om te komen tot een coöperatie die de uitvoering van het Masterplan ter hand zal nemen. De Dorpscoöperatie Orvelte (UA) zal de huidige samenwerking tussen de partijen in Orvelte voortzetten. Het Orvelte Motor Overleg komt daarmee te vervallen. Er blijft echter een belangrijke taak voor de werkgroepen bestaan. Zij concretiseren de plannen en vertegenwoordigen het dorp bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering.
Binnen kort zal een aantal werkgroepen met nieuws komen. Blijf het Orvelte Journaal dus volgen.
 
Namens de projectgroepMasterplan Orvelte 2025
 
Henk Lindhout
 
*****

Verslag 5e dorpsbijeenkomst 28 november bij de Schapendrift
10 december 2018 
 

Henk Lindhout nam vanavond als eerste het woord , om iedereen van harte welkom te heten. Speciaal Erik Doorenspeet van de coöperatie expert en de werkgroep het verhaal van Orvelte.

Eerst werd er nog een terugblik gedaan over het proces tot nu toe en hoe het concept masterplan (deze lagen verspreid over de tafels ter inzage) tot stand kwam. Henk onderstreept in zijn verhaal hoe bijzonder het is dat er nu een concept Masterplan gepresenteerd kan worden.

Masterplan Orvelte 2025
De bouwstenen zoals ze op de 4e dorpsbijeenkomst zijn gepresenteerd zijn met hun acties integraal opgenomen in het Masterplan. In de bijlagen staat een tijdspad en een overzicht van alle publicaties over het ontstaan van het Masterplan. Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma waarin alle acties opnieuw zijn benoemd met de verantwoordelijke voor de uitvoering en een raming van de bijbehorende investering. Dit laatste document wordt dit jaar nog afgerond.
De volgende vragen werden er gesteld: Hoe ver is het met het fietspad langs het Oranjekanaal, en het idee om de Kromboom af te sluiten voor doorgaand verkeer? Staat dit genoemd in het concept masterplan?  Hier wordt bevestigend op geantwoord. De uitvoering is niet op korte termijn gepland. Alle partijen die hier mee te maken hebben zullen worden meegenomen in het overleg.
Het is van belang dat de Opo (4 december 2018) en de Vabo  (10 december 2018) achter het plan gaan staan. Daarmee kan het met overtuiging ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Werkgroep het verhaal van Orvelte
Ingrid Dolfing nam hierna het woord om ons bij te praten over het verhaal van Orvelte.  Met het verhaal willen ze de bijzondere geschiedenis en het erfgoed van Orvelte en zijn omgeving vertellen. Het verhaal moet zich onder andere richten op: liefhebbers van natuur en cultuur, mensen die kwaliteit zoeken of de fietsers en wandelaars. Het verhaal komt tot stand: door verhalen en ervaringen van dorpsbewoners, boeken en archiefonderzoeken. Graag wil men er een rode draad in verwerken. Het verhaal zal worden geschreven door Niels Brandaan. De werkgroep Verhaal van Orvelte fungeert als stuurgroep. Tevens is er een groep meelezers uit het dorp en tussentijds worden de concepten beoordeeld en voorgelegd aan de verschillende belangengroepen (ondernemers, bewoners, marketing Drenthe).

Uitvoeringsorganisatie
Na een kleine pauze nam Henk Buis het woord om het derde punt de uitvoeringsorganisatie te bespreken. De vraag is wie de uitvoering van het masterplan gaat trekken als de projectgroep zijn werk heeft afgerond? Wie organiseert en onderhoud de inrichting van het dorp of het organiseren en programmering van o.a. evenementen. Aan de hand van de uitkomsten van de brainstormsessie van de 4de dorpsbijeenkomst is Erik Doorenspeet uitgenodigd om wat te vertellen over de verschillende vormen van een uitvoeringsorganisatie. Hij verzorgde een presentatie over de voordelen van een coöperatie in Orvelte, waarin bewoners en (cultureel) ondernemers de kar gaan trekken. Daarbij hoort ook dat er afspraken tussen de corporatie de stichting Het Drentse Landschap en de gemeente Midden-Drenthe worden vastgelegd. Een leden raad wordt het hoogste orgaan van de coöperatie.
Er volgt een vragen ronde waarin de verschillende details aan de orde komen.

Hierna bedankte Henk Lindhout  Erik voor de uitleg en wenste iedereen wel thuis.
Jantje Brouwer
 
*****
Werkgroepen Masterplan hard aan het werk
10 oktober 2018

Op 2 oktober kwamen de werkgroepen van het Masterplan Orvelte bij elkaar om de balans van de gemaakte vorderingen op te maken. Ook werd geïnventariseerd wat de diverse werkgroepen nog nodig hebben om plannen en ideeën verder uit te werken.
Het gaat te ver om alle thema’s hier uitvoerig te beschrijven. Dus een korte impressie.

De speeltuin vordert goed. Er is € 15.000 binnen gehaald en er wordt nog een belangrijke bijdrage verwacht. Grondeigenaar en gemeente moeten nog even aan tafel omtrent de locatie en het gebruik.
Maar: Chapeau voor de werkgroep!

De adviezen van het verkeerskundig bureau zijn door de werkgroep Verkeer vertaald naar concrete aanbevelingen voor de wijziging/aanpassing van de p-verwijzing, bewegwijzering en bebording van de "grensgebieden” en het voetgangersgebied. Ook de entrees van de Schapendrift en de Brug-, Dorps- en Schoolstraat gaan op de schop met als doel om optisch (tolhekken + aangepaste bestrating) een drempel op te werpen voor de automobilist e.d.
Daarnaast wordt de totale herbestrating door de gemeente binnenkort aangepakt. Per straat zal een patroon worden gelegd passend bij het desbetreffende dorpsbeeld en/of gebruik.
De Dorpsstraat (Tolweg) wordt in ere hersteld. Langs de Wiet komt een voetpad en er zal verlichting worden aangebracht. Uiteraard is er ook aandacht voor groen en de bermen. Nog niet alle groenbeheerders konden door de werkgroep worden gehoord.

Ook wordt er gewerkt aan het Verhaal van Orvelte. Wat is het verhaal, wie kent het verhaal... en wie gaat het schrijven? Wordt vervolgd.

De werkgroep Marketing Orvelte is nog op zoek naar de te varen koers.
Van het imago als Museumdorp is moeilijk af te komen, aldus de werkgroep. Wat is Orvelte eigenlijk, wat willen we zijn? Ga niet voor kwantiteit maar voor kwaliteit. Laat Orvelte in zijn totaliteit, gedragen door het hele dorp, aan de buitenwereld zien. (relatie met Verhaal van Orvelte)
Naast bijvoorbeeld de schapen en geiten zou er ook ruimte moeten komen voor andere dieren die het dorpsbeeld kunnen verlevendigen. De introductie van Loopeenden wordt binnenkort op HBO-niveau onderzocht.

Kortom, nog veel werk voor de diverse groepen en de medewerkers van de gemeente, waarbij met veel inzet en enthousiasme wordt gewerkt aan een mooi(er) Orvelte.

Peter Nagtegaal

*****

Verslag 4e dorpsbijeenkomst 9 juli bij de Schapendrift
15 juli 2018

Op maandag 9 juli werd in de Schapendrift de 4e dorpsbijeenkomst gehouden. Een mooie gelegenheid voor iedereen om te zien wat er tot nu toe is gedaan met de uitkomsten van  voorgaande bijeenkomsten en mee te praten over de voortgang van dit voor ons dorp zo belangrijke proces. 

Henk Lindhout gaf als voorzitter een beknopt beeld van het verloop van dit proces en de belangrijke rol van de verschillende werkgroepen, die zijn ontstaan uit brainstormsessies en de uitwerking van de vele ideeën. De bouwstenen voor het Masterplan , dat eind dit jaar aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, vormen de basis voor een sterk en dynamisch Orvelte, waar kwaliteit van wonen, (samen) werken en recreëren centraal staat.
Daarvoor ontwikkelen we een sterke identiteit die breed wordt uitgedragen en van Orvelte een unieke plek met allure kan maken. Ons gezamenlijk inzetten voor de kwaliteit van openbare ruimte, verkeersveiligheid en het scheppen van mogelijkheden voor kinderen en dus voor de toekomst, zullen de samenhang en verbondenheid in Orvelte versterken. 
Hoewel de feitelijke uitvoering van het masterplan pas begint nadat het in de raad is voorgelegd en goedgekeurd, kon door trekkers van de verschillende werkgroepen al verslag worden gedaan over de plannen en concrete stappen die zijn gezet om gestelde doelen te kunnen verwezenlijken.

Na de pauze lag het accent op de uitvoering van het masterplan. Ook hier zullen we zelf als dorp de verantwoordelijkheid nemen en een uitvoeringsorganisatie moeten opzetten die het proces de komende jaren gaat begeleiden, controleren en aansturen. Over de vragen hoe die organisatie er uit zou moeten zien, wie er deel van uitmaken en welke verantwoordelijkheden bij de organisatie komen te liggen, werd in een uitgebreide "brainstormsessie” goed nagedacht en gesproken. 
In de gespreksronde die op de sessie volgde bleek dat over een groot aantal punten veel overeenstemming was. Dat belooft veel positiefs voor de uitvoering van de plannen!

Voordat het plan in de gemeenteraad wordt behandeld en vastgesteld, zal er in oktober nog een 5e dorpsbijeenkomst plaatsvinden, waarin het concept wordt gepresenteerd en een eerste schets wordt gegeven van de uitvoeringsorganisatie. 


 Afbeelding invoegen
 
*****

Orvelte in de prijzen
24 juni 2018 

Orvelte is in de prijzen gevallen bij MOEK = Mooi Op Eigen Kracht.
MOEK is een prijsvraag voor buurten, wijken, straten of dorpen in de Gemeente Midden-Drenthe waarbij ze plannen kunt indienen die een bijdrage leveren aan het mooier en leefbaarder maken van de eigen woonomgeving en de onderlinge band versterken.
In de prijzen vielen de speelvoorziening met een prijs van € 2000, — en voor het verhaal van Orvelte was een prijs van € 500, — beschikbaar. Beide projecten van het Masterplan Orvelte 2025.
Van harte proficiat en veel waardering voor al het werk dat de werkgroepen hebben verzet!
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 

*****

Stand van zaken werkgroepen
28 mei 2018

U weet het vast nog wel, tijdens de 3e dorpsbijeenkomst op 29 januari j.l. zijn alvast vooruitlopend op het Masterplan, gezamenlijk de acties voor de komende periode vastgesteld.
Er zijn 9 werkgroepen gestart om de actiepunten die op deze avond werden gekozen verder uit te werken.
Op 15 mei j.l. hebben 7 werkgroepen in de Schenkerij verslag gedaan over de voortgang van hun werk. Hieronder een korte samenvatting.
 
Werkgroep Groenonderhoud
Het groenonderhoud in en om de kern van Orvelte wordt verzorgd door de volgende partijen:
- De gemeente Midden Drenthe 
- Het Drentse Landschap
- Staatsbosbeheer
 
Doel van de actiegroep is om samen met de betrokken partijen in gesprek te gaan.
De volgende zaken zullen aan de orde komen:
- Wie is verantwoordelijk en voor welk gebied? (dit heeft de werkgroep in kaart)
- Wat wordt goed onderhouden en wat heeft extra aandacht nodig?
- Waar liggen de knelpunten?
- Is er afstemming mogelijk tussen de werkzaamheden en partijen?
- Kan er rekening worden gehouden met de evenementen?
- Onderhoud van de Brink
- Onderhoud van de bankjes in en om het dorp

We hebben veel ideeën voor allerlei zaken die met bovenstaande te maken hebben.
Zeer binnenkort zal het gesprek plaatsvinden.
We maken een planning voor de korte termijn en een planning voor de lange termijn.

Werkgroep Bestrating en riolering
De bestrating in de kern van het dorp is aan de beurt om te herstraten volgens het beleid van de gemeente. Alvorens hiermee te beginnen is de werkgroep samen met de gemeente in gesprek.
De volgende zaken worden o.a. besproken:
- Structuur van de bestrating
- Volgorde van aanpak van de straten
- Stand van zaken m.b.t. de riolering, in de Brugstraat moet de riolering verbeterd worden.
- Rolstoel toegankelijkheid
- Bestrating buiten de kern controleren en vast stellen wat de stand van zaken is
 
We maken een planning voor de korte termijn en een planning voor de lange termijn.

Werkgroep Voetpad en verlichting De Wiet
De werkgroep houdt zich bezig met het voetpad aan de Wiet en het verlichtingsplan.
De volgende zaken worden o.a. besproken:
- Vaststellen soort bestrating van het voetpad, dit moet ook getoetst worden aan het bestemmingsplan.
- Het voetpad zal geplaatst worden aan de kant van het dorp.
- Keus maken fasering aanleg voetpad
- Fase 1. Vanaf Wezuperweg tot Schoolstraat 
- Fase 2. Vanaf Wezuperweg tot parkeerplaats, verlichting op parkeerplaats verbeteren zodat men over de parkeerplaats naar de Brugstraat kan.
- Fase 3. Vanaf  van Wezuperweg naar Brugstraat.
- Nadenken over de oversteek vanaf de Wezuperweg naar de Wiet.
- Nadenken over de oversteek vanaf het fietspad naar de Schoolstraat.

Verlichtingsplan aan de Wiet en parkeerplaats
Er is een schema aanwezig waarop is vastgelegd waar Enexis de stroomkabels heeft liggen langs de Wiet.
De volgende zaken worden o.a. besproken:
- Keuze lichtmasten en aantal
- Openbare verlichting toetsen aan beleid/ bestemmingsplan
- Openbare verlichting toetsen aan de eisen van de verlichting
- Na keus van de verlichting en vaststellen aantal palen, lichtberekening laten maken.
- Op de langere termijn zal het verlichtingsplan in en om het dorp aan de orde komen.

Werkgroep Speelvoorziening
We hebben in goede samenwerking met mensen van het Drentse Landschap en de gemeente al wat stappen gemaakt. Zo is er een mooie locatie gevonden aan de Brink op Flintenweg 10 zodat de speeltuin voor iedereen goed toegankelijk is. Ook hebben we een idee voor de inrichting, deze is passend in de omgeving en bij het karakter van Orvelte.
Materialen kunnen via de gemeente worden aangeschaft maar moeten worden geplaatst door een gecertificeerd bedrijf i.v.m. aansprakelijkheid.
Op dit moment is het onze belangrijkste taak om fondsen te werven, zodat we onze begroting dekkend krijgen.
Er is al een begin door een bijdrage van de parkeergelden via de Stichting Orvelte Poort, daar zijn we heel blij mee. 
 
Werkgroep "het verhaal van Orvelte”
Deze werkgroep is opgezet om uitvoering te geven aan één van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van het bureau Ruimte & Vrije Tijd: 
"Orvelte mist een authentiek verhaal dat het onderscheidend maakt en verbindt".
De werkgroep die bestaat uit vijf bewoners en ondernemers, aangevuld met twee leden van de gemeente, heeft in twee vergaderingen een eerste opzet gemaakt voor dit verhaal.
Alle deelnemers binnen de werkgroep hebben taken die zijn toegespitst op competenties als het kunnen verrichten van historisch bronnenonderzoek, kennis en inzicht in de lokale cultuur en recente geschiedenis, het smeden van alle elementen tot een echt en authentiek verhaal en tenslotte het verhaal ook bruikbaar maken voor de marketing van het product Orvelte.
De werkgroep is enkele keren bij elkaar geweest en zal deelnemen aan MOEK (Mooi Op Eigen Kracht), een initiatief dat vanuit de gemeente is ontwikkeld om initiatieven te ondersteunen die ten doel hebben om de woonomgeving mooier en leefbaarder te maken en de onderlinge band versterken.
Het verhaal, dat in de komende jaren ook het uitgangspunt moet zijn voor nieuwe initiatieven als het opzetten van een (virtuele) historische route en bijzondere culturele evenementen moet in de eerste fase klaar zijn in november 2018. We willen graag iedereen van onze vorderingen op de hoogte houden en hopen op bijdragen, op- en aanmerkingen van iedereen die zich betrokken voelt bij ons dorp. 

Werkgroep Marketing
Als één van de uitkomsten van de dorpsbijeenkomsten, is er een werkgroep marketing gevormd uit een aantal ondernemers, inwoners en de beleidsmedewerker recreatie, toerisme  en gebiedsmarketing van de gemeente Midden Drenthe. 
Hoewel een goed marketing plan een speerpunt is in de ontwikkeling van Orvelte voor de toekomst, is er tot dusverre nog geen gezamenlijk overleg geweest.
De bedoeling is om op zeer korte termijn met alle deelnemers bij elkaar te komen, om de eerste stappen te zetten die moeten leiden tot een heldere marketing strategie.
In de volgende journaals zal er steeds verslag worden gedaan van de vorderingen en uiteraard zijn alle ideeën en opmerkingen zeer welkom.

Werkgroep Verkeer 
Het onderwerp verkeer houdt Orvelte al meerdere jaren bezig. Natuurlijk is Orvelte een gewoon dorp waar mensen wonen, werken en recreëren.
In de achterliggende jaren was steeds de gedachte dat gemotoriseerd verkeer zich niet goed verhoudt tot, soms vele, wandelaars die het dorp bezoeken.
Een reeks van verkeersmaatregelen, de diversiteit aan  verkeersborden enz., bleken onvoldoende om het dorp "autoluw” te maken en te houden.
Maar er was ook veel onduidelijkheid over de vermeende overlast, de genomen maatregelen e.d. Een extern bureau heeft daarom in opdracht van de gemeente de zaken op een rijtje gezet en nader onderzoek gedaan. Tijdens de laatste inloopavond lag het rapport ter inzage.
Inwoners, belanghebbenden, konden zich melden voor de werkgroep verkeer. De werkgroep is inmiddels aan het werk gegaan om de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek te bekijken en te vertalen naar concrete voorstellen.
De werkgroep kijkt daarbij ook naar de overige thema’s zoals bestrating, leefbaarheid, cultureel erfgoed e.d. 
Binnenkort zal de werkgroep voorstellen uitbrengen aan de projectgroep en deze presenteren op de dorpsavond op 9 juli 2018.

Werkgroep Buitengebied
Aandachtspunten voor deze groep zijn de aanleg van een fietspad aan de Zuidzijde van het Oranjekanaal, de aansluiting van dit fietspad met een fietsbrug op het Orvelterveld en via de sluis op het fietspad richting de Middenveldsweg en Elp. Daarnaast is de Orvelterbrug onderwerp van gesprek in het overleg met de gemeente Midden-Drenthe.
 
***** 

Volgende dorpsbijeenkomst Masterplan Orvelte 2025
19 mei 2018
 
De 4e dorpsbijeenkomst staat gepland voor 9 juli. Houdt u deze datum alvast vrij?
 
*****

Aan de slag met het Masterplan Orvelte 2025
16 april 2018
 
Op de inloopavond van 18 januari 2018 zijn de 3 onderzoeken: Wat wil de toerist, Het Verkeersadvies en Het Erfgoedonderzoek gepresenteerd. Deze onderzoeken zijn samen met de inbreng uit het dorp de basis voor de uitwerking van het Masterplan.
Om deze onderzoeken gemakkelijk te kunnen vinden zijn deze met medewerking van het Orveltejournaal geplaatst op de pagina Dorpsnieuws, onder de kop Masterplan Orvelte 2025. In de linker kolom (hiernaast) kunt u voortaan alle relevante documenten terugvinden.
 
Tijdens de 3e dorpsbijeenkomst van 29 januari 2018 zijn de contouren van het Masterplan zichtbaar geworden. Ook hebben de belangstellenden tijdens deze avond, alvast vooruitlopend op het Masterplan, gezamenlijk de acties voor de komende periode vastgesteld.
 
Werkgroepen
 
Superfijn dat er op zo’n avond veel mensen zich hebben aangemeld om mee te werken aan het uitwerken van de acties. Op deze manier is er een aantal werkgroepen ontstaan die het werk van de themagroepen voortzetten. Zeker voor de themagroep "Be-Leefomgeving/welzijn” was deze overgang naar werkgroepen noodzakelijk. De groep was te groot met te veel thema’s.
Maandagavond 9 april is de kennis van deze themagroep overgedragen aan de werkgroepen, te weten:
 
   1. Integraal onderhoudsplan voor groen onderhoud;
   2. Bestrating + riolering + voetpad langs de Wiet + aanpak verlichting.
 
Voor de andere themagroepen was het onderwerp nieuw of de overgang eenvoudiger te maken en was er geen speciale avond nodig.
   3. Buitengebied; wegen en de brug/ fietspad Oranjekanaal/ Orvelterveld;
    4. Authentiek verhaal van Orvelte
    5. Marketing+ bewerken Duitse markt + samenwerking met andere organisaties
    6. Wijzigen toegankelijkheid parkeervoorzieningen + bebording in en rondom het dorp +            accentueren van de toegangen in het dorp
    7. Speelvoorzieningen
    8. Loopeenden vrijwilligersgroep
    9. Informatiebord
 
Voor al deze groepen zullen trekkers worden benoemd. Met de start van deze werkgroepen zijn de themagroepen opgeheven.
 
Opstart werkgroepen en trekkers
 
Een groot aantal werkgroepen heeft het eerste overleg met elkaar al gehad en een aantal werkgroepen komt binnenkort bij elkaar. Sommige werkgroepen hebben al behoorlijk veel uitgezocht en zijn al met het werven van fondsen bezig. Daarmee komen ze in een beslissend stadium.
 
Uitnodiging aan de trekkers van de werkgroepen voor de bijeenkomst op 15 mei
 
De projectgroep van het Masterplan heeft alle trekkers van de werkgroepen uitgenodigd voor een bijeenkomst op 15 mei. Tijdens deze bijeenkomst geeft de projectgroep een toelichting op de voortgang van het Masterplan en hoort deze graag de voortgang vanuit de werkgroepen.
 
Werkgroep Orvelte en OMO wordt samen Projectgroep Orvelte
 
Sinds oktober 2016 was er een werkgroep bezig met de contouren van het Masterplan Orvelte 2025.
Inspelend op nieuwe ontwikkelingen is vervolgens in april 2017 het Orvelte Motor Overleg gestart.
Tussen deze 2 overlegvormen bestond veel overlap. Om beter vanuit alle organisaties vertegenwoordigd te zijn, hebben we besloten om beide samen te voegen tot de Projectgroep Orvelte.
De Projectgroep gaat de komende tijd verder met de voorbereiding van het Masterplan Orvelte 2025. Onderdeel daarvan is het onderzoekt naar de manier waarop een uitvoeringsorganisatie voor de lange termijn het beste vorm gegeven kan worden. Op de volgende dorpsbijeenkomst en via het Orveltejournaal houden we u op de hoogte. 

*****
 
Dagblad van het Noorden pakt groots uit met artikel over Masterplan
1 februari 2018
 
Op 1 februari verscheen onderstaand artikel in het Dagblad van het Noorden.

Als we elkaar wat gunnen komen we verder in Orvelte’

Afbeelding invoegen

Ondernemers en inwoners van het monumentale dorp Orvelte stonden in het verleden lijnrecht tegenover elkaar. Nu gaan de schouders eronder. Met een Masterplan wordt het dorp klaargestoomd voor de toekomst. De eerste resultaten zijn binnenkort zichtbaar.

Restaurant De Schapendrift in Orvelte, 17 januari 2017. Zeventig inwoners en ondernemers discussiëren gezamenlijk over hoe hun dorp verbeterd kan worden. Op grote flip-overvellen worden de ideeën opgeschreven, bewoners stemmen vervolgens op wat ze het meeste aanspreekt door er duimpjes achter te plakken. De plannen met de meeste ‘likes’ worden de komende tijd door verschillende werkgroepen verder uitgedacht. Deze avond is een overwinning op zich.
Het is het najaar van 2015 als het college van B en W van Midden-Drenthe op bezoek komt. ,,Wat zou het fijn zijn als we met alle partijen om tafel konden zitten”, laat iemand zich ontvallen. De gemeente pakt de handschoen op en sindsdien is er wekelijks overleg. ,,Het dorp was er zelf aan toe”, zegt Henk Lindhout, voorzitter van de VABO (Vereniging Algemeen Belang Orvelte).

Van onbestaanbaar naar realiteit
Vijftien jaar geleden was het nog onbestaanbaar, maar in april dit jaar is het zover. De VABO, Stichting Orvelte Poort en ondernemersvereniging OPO ondertekenen een intentieverklaring. Ondanks de onderlinge verschillen steunen ze een gezamenlijk doel: Orvelte beter op de kaart zetten.
Vertegenwoordigers van de organisaties nemen plaats in het nieuw opgerichte Motor Overleg, dat de drijvende kracht achter de dorpsvernieuwing moet worden. Ook Het Drentse Landschap, de gemeente Midden-Drenthe en het toeristisch informatiepunt (TIP) schuiven, indien nodig, aan.

Klein succesje
,,Door de tegenstellingen in het dorp is er lange tijd niks gebeurd”, stelt Lindhout. Wonen in een dorp met erfgoedstatus betekent dat de belangen van inwoners en ondernemers weleens botsen.
,,Daarom hebben we afgesproken dat in het Motor Overleg iedereen gelijkwaardig is en zien we het meer als platform dan als instituut.” Het overleg leverde al een klein succesje op. ,,Voor het eerst is gezamenlijk een evenementenkalender vastgesteld.”

Externe onderzoeken
Na de eerste dorpsavond in januari vorig jaar volgen een tweede en een derde, met wisselende opkomst. ,,Mensen vinden het lang duren”, zegt Lindhout. Gedurende het jaar doen externe bureaus onderzoek naar onderwerpen die te groot zijn om door werkgroepen op te pakken: verkeersveiligheid en de beleving van de toerist. En: hoe zien inwoners en ondernemers Orvelte en wat is daarin de rol van het erfgoed?
De Schapendrift was maandag decor van de vierde dorpsavond. Voor het eerst horen de inwoners wat het masterplan in de praktijk gaat betekenen. Een gespreksleider helpt de 34 aanwezige inwoners en ondernemers aan te geven welke punten volgens hen snelle actie verdienen.

Voetpad, groen en parkeren
Op korte termijn komt er een voetpad langs de Wiet, de weg die om de dorpskern heen loopt. Ook wordt de bebording van de voormalige Tolweg aangepakt. Dat daar ondanks het verbod veel auto’s rijden, is een ergernis.
Andere punten van de lijst, waaronder het verbeteren van de toegankelijkheid van de parkeervoorzieningen, het accentueren van de toegangen naar het dorp en een onderhoudsplan voor groenvoorziening, volgen nog dit jaar. Het gaat met vallen en opstaan, maar veel Orvelters zijn vastbesloten. ,,Als we elkaar wat gunnen, komen we verder in Orvelte”, zegt Lindhout.
De dorpsbewoners die in de werkgroepen zitten, werken noest door. Voor de zomer moet het uitgewerkte masterplan klaar zijn. Dat omvat dan een uitgewerkte lijst van de aandachtspunten, een planning en een begroting. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om het definitieve plan vast te stellen.

Ingrid en Lambert Dolfing, houders gemengd boerenbedrijf en uitbaters Bed & Breakfast

Afbeelding invoegen

Ingrid en Lambert Dolfing kennen niet anders dan Orvelte. Ingrid is er geboren, Lambert kwam er wonen toen hij tweeënhalf was. ,,Dit ís een gewoon dorp”, zegt Ingrid. ,,De toeristen zijn er alleen tussen elf en vijf.”

'Hoop dat het goeds brengt'
Het echtpaar woont in een grote boerderij aan de Schoolstraat, midden in de dorpskern. ,,Wij dragen Orvelte een warm hart toe”, zegt Ingrid, die in bijna alle Orvelter activiteiten een aandeel had. Nog steeds is ze actief bij de organisatie van de Dag van het Paard, het Wolfestival en de Lammetjesdag en komend jaar voor het eerst de Oer-dag bij het Melkfabriekje.
,,Eigenlijk doe ik wat te veel”, zegt ze met een lach. ,,Je krijgt wel eens het gevoel dat je de kar moet trekken omdat er anders niets gebeurt. En daar is bovendien dan niet altijd waardering voor.” Ze hield zich bewust wat afzijdig van het masterplan. ,,Ik hoop dat het wat goeds brengt voor het dorp. In het verleden is voorgekomen dat het niet werd wat we ervan verwachtten”, zegt ze eerlijk.

Open erven
Ook Lambert is erg actief in het dorp, met een rol in de ijsbaan-, landbouw- en boermarkevereniging. Hij schoof een paar keer aan bij de werkgroep Leefomgeving. Een belangrijke uitkomst van de bijeenkomsten: ,,Het snoeiwerk moet anders. Vroeger waren de erven hier veel opener. Dat kwam ook uit het onderzoek van het externe bureau. Veel mensen zijn het er ook wel mee eens.
Maar of het ook echt gaat gebeuren?”, zegt Lambert. Ze wachten het af. Ingrid: ,,Er zullen wel een paar goeie dingen uitkomen. De gunfactor, die moet terug.”

Iris Al, inwoner en uitbater minidierentuin ZooBizar

Afbeelding invoegen
                                                  
Iris Al bestiert in Orvelte minidierentuin ZooBizar en woont ook in het dorp. De ondernemer is sinds augustus betrokken bij de vorming van het masterplan. ,,Ik dacht eerst dat het over fietspaden ging. Ik voelde me niet echt geroepen”, lacht ze.
Als ze hoort over het extern uitgevoerde onderzoek naar hoe de toerist Orvelte beleeft, meldt ze zich alsnog. ,,Dat is uitgebreid in kaart gebracht. Bezoekers zijn geïnterviewd, maar het bureau heeft ook in Emmen en omliggende vakantieparken onderzoek gedaan. Heel veel mensen zijn daar enthousiast over.”

Erfgoed centraal
De centrale vraag van de werkgroep is ‘Wat is de identiteit van Orvelte?’ De uitkomst: het erfgoed staat centraal. ,,Het is gemakkelijk om daar als ondernemers onderling over te praten”, zegt ze. ,,Maar hier zitten álle partijen om tafel.” De belangrijkste les die ze leerde? ,,Regelmatig dacht ik: stap even uit dat bubbeltje, Iris, dat doen anderen ook.”

Speurtochten en 'Drentse' dieren
Zelf heeft ze al volop plannen om in ZooBizar meer aandacht te besteden aan de unieke erfgoedstatus van haar dorp. ,,Ik wil meer doen met inheemse dieren, zoals het Drentse thriantakonijn. Ook lijkt het me leuk om speurtochten naar buiten te organiseren, om kinderen bijvoorbeeld te leren over de prachtige bomen die hier staan.”
Volgens Al is Orvelte niet anders dan een ander dorp. ,,Het probleem zit hem erin dat we lang niet met elkaar in gesprek zijn geweest. Maar de kriegel kan eruit.” Lacht. ,,Het is net een huwelijk. Orvelte is een bijzonder dorp en dat zal het altijd blijven.”

Rolinda Neuwitter, inwoner en lid VABO

Afbeelding invoegen

Rolinda’s man is geboren in het dorp, in het huis naast de Smederij. Zelf bracht ze er een gedeelte van haar jeugd door. ,,Orvelte ligt me na aan het hart”, zegt de inwoonster, die bestuurslid is van de VABO. Vanuit die rol is ze actief in de werkgroep beleefomgeving en welzijn.
Na de eerste dorpsavond gaat de groep voortvarend aan de slag met verschillende onderwerpen, waaronder het groenonderhoud. ,,Dat kreeg heel veel stemmen.” Het is een irritatiefactor in het dorp, doordat er drie partijen (Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeente) verantwoordelijk zijn voor verschillende delen van het dorp. Ze laat een kaart zien met verschillende gekleurde vakjes. De groep zocht uit wie welk stuk groen in beheer heeft.

Voetpad
,,Een andere prioriteit is het voetpad langs de Wiet. Daarnaast willen we graag een speeltuin in het dorp en meer dieren in de weides. Daarover zijn ook al gesprekken gevoerd met beheerders.” Het resultaat was afgelopen seizoen al een beetje zichtbaar. Ook de slechte verlichting langs het fietspad van Westerbork naar Orvelte is aangepakt. ,,Afgelopen zomer zijn reflectoren geplaatst.”

Toverwoord
Het antwoord op de vraag wat voor dorp Orvelte is, is inmiddels duidelijk. ,,Er is een stuk erfgoed dat behouden moet worden, maar het moet in Orvelte ook prettig wonen en ondernemen zijn”, verwoordt Rolinda.
,,Orvelte is erfgoed. Dat is het toverwoord. Bij alles wat je denkt of wilt, moet je terug naar dat woord en de vraag stellen: wat betekent dat voor het erfgoed?” Rolinda kijkt op een positieve manier naar de toekomst. ,,Het echte werk komt nu. Ik hoop dat zich nieuwe bewoners melden die willen helpen met de actiepunten.”

Leonie Sinnema

***** 
 
Berichtgeving in het Dagblad van het Noorden
31 januari 2018
 
Naar aanleiding van de onlangs gehouden dorpsbijeenkomst plaatste het Dagblad van het Noorden het volgende artikel: klik hier 
 
*****

Verslag 3e dorpsbijeenkomst
31 januari 2018
 
Beleef en behoud authentiek Orvelte, deze slagzin voor het Masterplan Orvelte 2025 bleek op de derde dorpsavond de prijswinnende zin te zijn. Ben Weerdmeester was blij verrast dat zijn zin de meeste stemmen kreeg en verguld met de prijs een mand met producten uit Orvelte.
 
Na een korte introductie van de hoofdstukken van het Masterplan en de actiepunten voor de korte termijn werd op een constructieve manier onder leiding van Daniel Pit van gedachte gewisseld.
Resultaat is dat de hoofdstukken voor het Masterplan door het dorp zijn vastgesteld:
 
1. Voor het dorp, door het dorp - Blijf met elkaar in gesprek
2. Eén visie, één beeld - Wat is Orvelte?
3. Openbare ruimte – Leven in erfgoed
4. Kinderen zijn de toekomst – Spelen, bewegen, ontmoeten
5. Verkeer – Veiligheid voorop

Als aanvulling op deze punten is door de bewoners aangegeven dat het buitengebied van Orvelte in de plannen meegenomen moet worden. Bij de verdere uitwerking zal Staatsbosbeheer dan ook worden uitgenodigd.
Een groot aantal ideeën werden ingebracht om bestaande voorzieningen zoals de oude eendenkooi en het insectenhotel op te nemen in een educatieve route voor jong en oud.
Schaapherder Neils Tiktak hield een pleidooi voor het inzetten van loopeenden in percelen waar de leverbotslak voorkomt, om zo infecties met leverbot bij schapen te voorkomen. Er melden zich spontaan vrijwilligers aan om hem te helpen het plan van de grond te tillen.
In totaal hebben zich 20 mensen opgegeven om de verschillende actiepunten uit te werken. Daarbij melde de meerderheid zich ook aan voor meer dan één onderwerp. Een mooi resultaat, maar toch worden bewoners die niet aanwezig konden zijn alsnog opgeroepen zich aan te melden om mee te werken aan de realisatie van onderstaande punten.

- Voetpad naar de bushalte langs de Wiet realiseren
- Buitengebied met aandacht voor de wegen, de Orvelterbrug en het fietspad langs het Oranjekanaal.
- Aanpak verlichting in en om het dorp
- Accentueren van de toegangen in het dorp
- Speelvoorzieningen voor kinderen realiseren
- Verkeersborden in en rondom het dorp optimaliseren
- Een authentiek verhaal van Orvelte in combinatie met de marketing voor Orvelte
- Verbeteren toegankelijkheid parkeervoorzieningen
- Verbetering van bestrating en riolering
- Integraal onderhoudsplan groenvoorziening

Voor de zomer zal op de 4e bewonersbijeenkomst de balans worden opgemaakt met betrekking tot de voortgang van al deze plannen en zal het uitgewerkte Masterplan Orvelte 2025 worden gepresenteerd. 
 
Afbeelding invoegen
 
 
*****
 
Nieuwe, herziene aankondiging 3e dorpsbijeenkomst Masterplan
14 december 2017
 
De 3e dorpsbijeenkomst in januari 2018 wordt verdeeld over twee avonden:
Op 18 januari 2018 is er een inloopbijeenkomst in de Schapendrift. Van 19.30 – 21.30 kunnen bewoners kennisnemen van de onderzoeken die de laatste maanden zijn uitgevoerd.
De 3e dorpsavond is op 29 januari 2018 om 19.30 uur in de Schapendrift. Het verzamelen van informatie is nu afgerond. Op tafel ligt de uitwerking van de opbrengsten uit de dorpsbijeenkomsten van de drie onderzoeken.
Onder begeleiding van een gespreksleider worden op deze avond het uitgangspunt en de bouwstenen voor het masterplan 2025 besproken.
Voor het welslagen van dit plan voor het dorp is de aanwezigheid van alle bewoners van groot belang! U ontvangt binnenkort de betreffende brief van de gemeente.

***** 

Aankondiging 3e dorpsbijeenkomst Masterplan 18 januari 2018
14 november 2017
 
De afgelopen 10 maanden is er door alle themagroepen veel voorbereidend werk verzet (zie voor een overzicht de bijlage Tijdspad Masterplan). Zo zijn ze nauw betrokken geweest bij een tweetal onderzoeken en de adviesvraag aan specialisten.    
Ook hebben de themagroepen verder gewerkt aan de verschillende onderwerpen uit de 2e dorpsavond. Deze maand brengen we als themagroepen al deze informatie bij elkaar en formuleren we van daaruit wensbeelden over alle thema’s.
Al deze informatie en ideeën worden op 18 januari ter beoordeling aan het dorp voorgelegd. Een belangrijke avond voor Orvelte.
Dus noteer alvast in uw agenda 18 januari 2018 om 19.30 uur in de Schapendrift 3e dorpsbijeenkomst Masterplan Orvelte 2025.
 
Werkgroep Masterplan Orvelte 2025 

 *****

Stap voor stap vooruit met het Orvelter Masterplan
17 september 2017

De zomer is een mooi moment om eens stil te staan bij de vraag waar we staan in het proces van het Masterplan Orvelte 2025.
Daarbij is de vraag of de investering aan tijd, geld en energie die we met zoveel mensen uit Orvelte en de gemeente Midden-Drenthe in dit proces stoppen, ons in Orvelte ook wat brengt.
En niet in de laatste plaats: welke stappen er nog te verwachten zijn.

Themagroepen
De afgelopen maanden hebben de themagroepen hard gewerkt aan de verdere uitwerking van de ideeën die op de 2e dorpsavond zijn gepresenteerd. Daarin zijn de aanvullingen vanuit het dorp meegenomen. 
De opbrengsten van themagroep (Be)Leefomgeving is omvangrijk. 
Een aantal zaken wordt nu tot concrete voorstellen uitgewerkt. Met stip op één staat het voetpad met verlichting langs de Wiet.
Onderzocht wordt, of deze investering in de veiligheid van bewoners met voorrang kan worden gerealiseerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een integrale aanpak van het groenonderhoud en bestrijding van verrommeling in en om het dorp. Er zijn nu te veel partijen die langs elkaar heen werken, wat het streven naar een verzorgd uiterlijk van het dorp niet ten goede komt.
De themagroep Welzijn heeft uitvoerig gesproken over het realiseren van spelfaciliteiten in samenwerking met theater Brandaan. De ingebrachte ideeën over "dorpsactiviteiten” voor bewoners zullen door de VABO worden opgepakt.
Zo wordt de filmavond weer nieuw leven ingeblazen.
 
Onderzoeken
Omdat het Masterplan ook tot doel heeft vooruit te kijken tot 2025 heeft de werkgroep op de 2e dorpsavond voorgesteld een tweetal onderzoeken en een adviesvraag aan specialisten voor te leggen. Iedereen heeft de onderzoeksvraag tijdens de markt op de 2e dorpsavond kunnen lezen. Op de voorgestelde onderzoeken zijn een aantal goede aanvullingen gedaan.
Deze zijn meegenomen in de offerte aanvragen.
Daarbij is de vraag gesteld of het geld wat de gemeente Midden-Drenthe hiervoor uit algemene middelen beschikbaar stelt wel goed besteed is. De werkgroep wil met deze aanpak kennis en ervaring in het project brengen die niet bij de betrokken partijen beschikbaar is.
Ze sturen daarbij op resultaten die de oude dilemma’s kunnen doorbreken en het Masterplan een stevig kader kunnen geven. Deze voorbereidingskosten blijven nu binnen een gebruikelijk percentage van de te verwachten totale investering.
De themagroep Ondernemerschap, Recreatie & Toerisme begeleidt het onderzoek naar de vraag: Wat wil de toerist.
De Themagroep Dagelijkse Levensbehoeften, aangevuld met mensen uit andere groepen en belangstellenden uit het dorp, is aan de slag gegaan met het verkeersadvies en het erfgoedonderzoek. Ook hier is de inbreng vanuit het dorp meegenomen in de offerte aanvragen.
Er is geadviseerd over de te verlenen opdrachten en bij de start van beide onderzoeken is een startgesprek gehouden met het onderzoeksbureau waarbij leden van de groep aanwezig zijn.
De uitvoering van onderzoeken loopt en in oktober worden de eerste resultaten verwacht.

OMO de 5e themagroep?
Tijdens de dorpsavond van 17 januari j.l. kwam nadrukkelijk de wens naar voren om de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere partijen in en buiten het dorp te verbeteren. Met als doel: een prettig leefklimaat en meer begrip voor elkaar in Orvelte.
Een sfeer waarin we elkaar wat gunnen en waarbij een onderlinge verantwoordelijkheid in onze dorpsgemeenschap wordt nagestreefd. Een van de punten uit de lijst met 19 onderwerpen van de themagroepen.
De vraag of we met OMO voor de muziek van het Masterplan uitlopen is terecht.
Door de contractwijziging tussen de Orvelte Poort en Het Drentse Landschap kwamen de gesprekken tussen de verschillende partijen in Orvelte in een stroomversnelling. Dit resulteerde in een vliegende start en het tekenen van een intentieverklaring op 3 april j.l.
Een van de resultaten is echter wel dat er in 2017 geld beschikbaar is gekomen voor 5 verschillende (niet commerciële) evenementen in Orvelte.
Voor het eerst kon de Dag van de Oogst daardoor gratis toegankelijk zijn en kreeg ook het Wolfestival een bijdrage in de kosten.
Na een valse start eerder dit jaar m.b.t het parkeren rond Orvelte zijn er in een breed overleg op 12 mei een groot aantal werkafspraken gemaakt. Dankzij de inzet van de gemeente Midden-Drenthe en een beter overleg tussen betrokkenen gaat het nu steeds beter.
Het parkeersysteem laat ons nog wel eens in de steek, echter met een technische aanpassing en de inzet van een nieuwe ICT vrijwilliger bij de Orvelte Poort worden ook daar vorderingen gemaakt. Daarbij liggen de parkeeropbrengsten op schema en is het de verwachting dat er ook volgend jaar weer geld beschikbaar is verschillende (niet commerciële) evenementen en er ook middelen naar de leefbaarheid in het dorp kunnen gaan.

Het zijn niet alleen opmerkingen van bewoners maar ook uit de reacties van toeristen op facebook is op te maken dat de indruk ontstaat dat de commercie in Orvelte overheerst. Het is één van de belangrijkste opgaven in het Masterplan een balans te vinden tussen woongenot, cultuurwaarde, cultuurtoerisme en educatie. Daarvoor is echter wel een permanente inkomstenbron nodig.
Als we er van uit gaan dat deze zaken naast elkaar kunnen bestaan en we met z’n allen trots zijn op ons mooie dorp, dan kan er ook ruimte zijn om al dat moois aan anderen te laten zien.
Deze punten willen we in het OMO-overleg met alle betrokkenen verder uitwerken.
Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: hoe vullen we het parkeren, de (museale)activiteiten en de evenementen in? Hoe verbreden, verdiepen en concentreren we het aanbod en welke bijdrage kan er ook vanuit de beschikbare middelen naar de leefbaarheid in het dorp gaan?
OMO is daarbij van plan om later dit jaar alle partijen uit te nodigen en zo een gezamenlijke agenda voor 2018 op te stellen. Bewoners worden daarbij nadrukkelijk uitgenodigd om met nieuwe initiatieven te komen.
We zijn immers trots op de bewoners die het Wolfestival en de Dag van het Paard organiseren, ondanks de steeds zwaarder veiligheidseisen.

Op naar een concept Masterplan
Al deze hiervoor genoemde onderwerpen uit de themagroepen, de uitkomsten van de onderzoeken en de adviesaanvraag en de resultaten van het OMO-overleg zullen worden gepresenteerd op een werkconferentie van de themagroepen in oktober van dit jaar. Daar komt ook de vraag aan bod wie neemt de uitvoering van alle mooie plannen ter hand.
Daarna volgt de 3e dorpsavond waar concrete voorstellen op tafel komen die dan met de opbrengst uit deze avond worden verwerkt in het concept Masterplan dat we een jaar na de 1e dorpsavond in januari 2018 willen presenteren.
Terugkijkend concludeer ik dat we stap voor stap verder komen in dit proces. Het aantal mensen dat zich inzet groeit en ook op andere plaatsen in het dorp zijn mensen met elkaar in gesprek en de samenwerking groeit.
Het belangrijkste resultaat is dat we nu met elkaar in gesprek zijn, dat we elkaar hier en daar wat gunnen, dat we meningsverschillen niet cultiveren maar er over praten en dat er hier en daar ook concrete resultaten zijn. Het zal nog veel tijd en energie vragen van alle betrokkenen, maar dat is de moeite waard.
 
Namens de werkgroep en het OMO-overleg
Henk Lindhout
 
*****

Verslag 2e dorpsavond door Jan Arno Baardink
18 juni 2017
 
Op 23 mei werd de tweede dorpsavond over het masterplan gehouden. Een avond waarin de themagroepen hun verder uitgewerkte ideeën vanuit de eerste dorpsavond presenteerden. Mij werd gevraagd een impressie te geven van die avond .
Ten eerste moet ik helaas constateren  dat de opkomst  van zowel bewoners als ondernemers teleurstellend was.  Erg jammer. In dit masterplan zijn bijna alle organisaties die in Orvelte actief zijn betrokken en waren ook bijna allemaal op deze avond aanwezig . Een mooie gelegenheid om ideeën en onderwerpen met elkaar te delen. Daarom vraag ik me toch af, waarom zijn er niet meer mensen? De eerste dorpsavond was het wel volle bak.

Na een algemeen gedeelte waarin de voortgang van het proces werd gemeld kwam er een pittige discussie op gang. Een aantal mensen waaronder ook degene die meepraten in de themagroepen hadden het gevoel dat er al erg veel zaken waren voorgekookt en beslist door de werkgroep of door het Orvelte Motor Overleg.
En dan bekruipt bij sommigen het gevoel, waaronder ik zelf ook moet ik bekennen, waarom praat je dan nog mee? 
Een paar voorbeelden waren de markeringen bij de ingangen van het dorp, het plotseling ondertekenen van de een intentie verklaring en het daarbij verdelen van het parkeergeld en het van te voren indelen van groepen op de eerste dorpsavond. Deze voorbeelden kwamen naar voren in de discussie. Misschien heerst dit gevoel ook bij de mensen die niet aanwezig waren. De oorzaak van het gevoel dat alles al in kannen en kruiken is ligt denk ik aan de gedrevenheid en het enthousiasme van de werkgroepleden om op deze manier snel stappen te zetten. Daarmee is men soms vergeten om naar links en rechts te kijken. Het is volgens mij goed dat deze discussie is gevoerd en dat bepaalde zaken zijn uitgesproken. Laten we het niet zwaarder maken dan het is, het heeft mij in ieder geval gerustgesteld. 

Na de pauze hebben de themagroepen in de vorm van een markt hun eigen voortgang gepresenteerd.
Heel veel ideeën, opmerkingen en meningen uit de eerste dorpsavond zijn gebundeld en verder uitgewerkt. Hier kon door middel van  formulieren op worden gereageerd. Van deze mogelijkheid is veel gebruikt gemaakt. Daarnaast werd natuurlijk in een informele sfeer over Orvelte gepraat. Een goede manier om van veel mensen ideeën dan wel aanvullingen te krijgen. 

Al met al een goede avond. Ik hoop wel dat meerdere mensen mee blijven praten, bewoners van zowel binnen als buiten de kom van Orvelte, ondernemers en andere organisaties die enigszins  bij Orvelte betrokken zijn. Iedereen heeft zijn eigen kennis en ervaringen. Ik woon zelf buiten de kom en heb niet de beleving en te weinig zicht op wat er in de kern gebeurt. Ik kan op dit onderwerp slecht een oordeel geven. Maar ik zie wel wat er bijvoorbeeld met het aangezicht en wat er rondom Orvelte gebeurt. Hier heb ik wel gedachten over. Met dit voorbeeld wil ik aangeven dat het mooi zou zijn dat meer mensen meedoen. Er is nu inzet, professionele ondersteuning, geld en niet onbelangrijk veel organisaties in Orvelte die bij elkaar aan tafel zitten. 

Laten we er wat van maken met elkaar! 

Jan Arno Baardink
 
*****
 
Verslag 2e dorpsavond
18 juni 2017 

Op 23 mei vond de tweede dorpsavond plaats met 37 deelnemers. Voordat er actief gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid zijn of haar inbreng te geven en zaken bij te sturen die de themagroepen hadden voorbereid, werd er algemene informatie gegeven en gediscussieerd over de tot nu toe gehanteerde werkwijze.
Men is bezorgd dat er beslissingen worden genomen waarop bewoners geen invloed hebben. Toen bleek dat de uitwerking van de ideeën van de 1e dorpsavond door de themagroepen en de werkgroep zich op dit moment beperken tot het vergroten van kennis over de verschillende onderwerpen en dit werd afgestemd met het dorp, ontstond er uiteindelijk onderling begrip over het doel van de avond.
Mocht u niet aanwezig zijn geweest en heeft u ook ideeën over de verschillende onderwerpen die u in de uitnodigingsbrief heeft gelezen, reageert u dan alsnog bij onderstaande contactpersonen!

Hoewel  er al veel werk verzet is door de themagroepen kunnen bewoners en ondernemers uit het dorp zich nog steeds aansluiten bij deze groepen. Het is daarbij ook mogelijk bij meerdere groepen aan te sluiten en zo over meer onderwerpen mee te praten. Zo wordt u ook als eerste geïnformeerd over de uitkomst van de op deze avond voorgestelde onderzoeken en adviesaanvraag.

Omdat het Masterplan Orvelte 2025 ook tot doel heeft verder vooruit te kijken, stelt de werkgroep voor een tweetal onderzoeken en een adviesvraag aan specialisten voor te leggen.
Het betreft de onderzoeksvragen: "Wat wil de toerist” en "Hoe zien we de erfgoed waarden in de toekomst en welke ruimte is er voor de ontwikkeling van Orvelte, waarbij wonen, ondernemen en recreëren samengaan”. Advies wordt gevraagd over de vraag "Wat is de beste oplossing m.b.t. de verkeersproblematiek”.
In dit verband houden we het plaatsen van de markeringen aan totdat deze informatie besproken is in de themagroepen en gedeeld is op de 3e dorpsavond in september van dit jaar. Op de voorgestelde onderzoeken zijn een aantal goede aanvullingen gedaan tijdens de markt. Deze worden meegenomen in de nu te starten onderzoeken.

Tot slot willen we alle bewoners en ondernemers in Orvelte oproepen mee te doen met de door de themagroepen bedachte prijsvraag voor een slagzin voor het Masterplan Orvelte 2025. In de bijlage leest u meer informatie over  deze prijsvraag. De prijs, beschikbaar gesteld door de gemeente Midden Drenthe bestaat uit producten uit Orvelte samengesteld door Riegiena Eefsting van het Zuivelatelier.
Wilt u meedoen, lever uw bijdrage dan in voor 28 juni 2017 door een mail te sturen naar vabo1973@gmail.com of door dit formulier in te vullen en te bezorgen bij Grietje Doorten, Brugstraat 21 in Orvelte.
 

Namens de werkgroep en themagroepen,
Henk Lindhout
Rolinda Neuwitter
Jantje Brouwer
Grietje Doorten
Marc Hoogland
 
*****
 
Themagroepen aan het woord op de 2e dorpsavond
13 mei 2017

Vier themagroepen hebben zich de afgelopen maanden gebogen over 19 verschillende onderwerpen.        Ze hebben de ideeën van de 1e dorpsavond verder uitgewerkt en bepaald waar behoefte is aan aanvullend onderzoek. De resultaten zullen op deze avond worden gepresenteerd en u krijgt ruimschoots de gelegenheid vragen te stellen en te reageren.
U krijgt te zien wat er tot nu toe is gebeurd, waar we in het proces staan en wat de doorkijk is naar het vervolg.
Ook willen wij u meenemen in de missie en visie van het Masterplan Orvelte.
We sluiten af met uitleg over glasvezel (de nieuwste ontwikkeling en een toelichting op de verandering van de providers) en met een hapje en een drankje.
Laat uw stem deze avond horen door te reageren op de voorstellen van de themagroepen!
Geef u op voor de dorpsbijeenkomst op dinsdag 23 mei 2017 om 19.45 uur in de Schapendrift te Orvelte.
Meld u aan door voor 16 mei 2017 door een mail te sturen naar vabo1973@gmail.com of de antwoordstrook uit de brief in te vullen en te bezorgen bij Grietje Doorten, Brugstraat 21 in Orvelte. 
Klik hier voor de uitgebreide uitnodiging. 
 
*****

Foto's voor het Masterplan
28 april 2017

Vijf amateurfotografen uit Orvelte hebben hun bijdrage geleverd aan de discussies rond het Masterplan dat in de maak is.
Jan van Ginkel, Annie Buist, Ida Huizinga, Peter Nagtegaal en Ger Keijzers hebben op hun eigen manier gekeken naar hun beeld van Orvelte en laten dat met vijf foto's per persoon zien.
Het heeft verrassende blikken en onverwachte plekken opgeleverd.
Inwoners en geïnteresseerden worden uitgenodigd om op vier locaties de foto's te bekijken.
 
De locaties zijn:
Restaurant de Schapendrift: Jan van Ginkel en Peter Nagtegaal (ook in het achterste deel)
Melkfabriek:                             Annie Buist
Orvelte Poort (schaapskooi): Ida Huizinga
Informatiecentrum (Tip):       Ger Keijzers
 
Via onderstaande links kunt u de foto's digitaal ontdekken.
 
Annie Buist:

- de Leeuwenkop (pad IJzertijdboerderij)
 
Peter Nagtegaal:
 
 
Ger Keijzers:

 
Ida Huizinga: 
 
 
Jan van Ginkel:

Orvelte lijdt aan
bordenritis. Niemand mag
ontsnappen. Onze
regels voeren ver, grenzen
gaan potdicht met tolhekken.
 
 
Zoals de schapen
opgaan in hun kudde, zo
verliezen wij, door
de glasgordijnen glurend,
in pseudo-antiek onszelf

Zuiver nostalgisch
weeft Orvelte haar web van
kristal. De wagen
wiegt Vrouw Holle zacht. Zij heeft
haar kussens flink opgeschud.

Voegen de wegen
zich naar het verkeer, dan is
de brug verloren.
Paardenkracht kent geen grenzen,
toekomst ligt in ons gedrag.

De ooievaar brengt
geen kind'ren rond, want de grond
is te koud, te droog.
En de zeven kikkertjes
zitten niet meer in de sloot.

*****

Orvelter verkeer wordt geteld
17 april 2017

In het kader van het Masterplan Orvelte 2025 is er op 2 maart 2017 een bijeenkomst geweest van alle themagroepen. Hier is besproken dat er met betrekking tot de verkeerssituatie in het dorp een verkeerstelling zal worden gehouden.
Op korte termijn wordt gestart met tellen middels "wegkantradars". Hiermee is te bepalen over welke aantallen we spreken.
Om te bepalen waarom mensen Orvelte inrijden zal in dezelfde periode inzittenden van auto’s steekproefsgewijs een aantal vragen voorgelegd krijgen. Deze enquête zal onder begeleiding van de gemeente Midden-Drenthe met hulp van vrijwilligers uit het dorp worden uitgevoerd.
Mochten de voorgaande onderzoeken onvoldoende informatie opleveren dan kan om te bepalen hoelang de auto’s in Orvelte zijn een kentekenonderzoek worden uitgevoerd. Door bij de verschillende in/uitgangen de kentekens en de tijden te noteren, krijg je een beeld van bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer.
 
*****

Verslag bijeenkomst themagroepen 2 maart 2017 (130 likes)
15 maart 2017
 
Het was een bomvolle achterzaal in de Schapendrift op 2 maart met de leden van de themagroepen, gemeente en Het Drentse Landschap: 25 mensen die op dit moment het dorp vertegenwoordigen.
Een netwerk dat nu en in de toekomst vaker ingeschakeld zal worden om belangrijke beslissingen voor te bereiden.
In de afgelopen weken hebben de vier themagroepen: dagelijkse levensbehoeften,
(be-)leefomgeving, recreatie, toerisme en ondernemerschap alsook welzijn, de flap-overvellen met wel 130 likes van de dorpsavond verder uitgewerkt.
 
Afbeelding invoegen 

Dat heeft geresulteerd in 35 onderwerpen waarvan de situatie met acties en het gewenste eindresultaat is vastgelegd. Ook is per onderwerp vastgelegd van wie de aangegeven actie wordt verwacht.
Een berg informatie dus die vanuit elke themagroep werd gepresenteerd. Na de presentatie werd in een korte brainstorm de aanzet gegeven tot een gemeenschappelijke visie op het dorp in 2025.
De inbreng zou de titel van het Masterplan kunnen worden. Voorgesteld werd hier een prijsvraag voor uit te schrijven.
Na een korte pauze werd de veelheid aan onderwerpen gebundeld tot 19 thema’s die daarna een prioriteit toebedeeld kregen. Besproken is dat er onderzocht wordt hoe de toerist naar Orvelte kijkt en met betrekking tot de verkeerssituatie in en om het dorp zal een verkeerstelling worden gehouden.
 De verwachting is dat de themagroepen in de tweede helft van april weer bij elkaar komen voor overleg en dat in mei 2017 de 2e dorpsavond zal worden gehouden.
 
Motor
Op de dorpsavond kwam naar voren dat het realiseren van een permanente motor of noem het vehikel voor Orvelte een belangrijk onderdeel van het Masterplan is.
Deze motor zal in de toekomst toezien op de aspecten wonen, ondernemen, sfeer & levendigheid en decor in Orvelte. Deze situatie is gericht op het garanderen van draagvlak en om rust, welzijn en een goed ondernemersklimaat te bevorderen. Dit is ook goed voor de balans inzake leefbaarheid in het dorp en het 'merk' Orvelte zou beter en succesvoller voor het voetlicht kunnen worden gebracht.
Daarbij spelen het verwerven van inkomsten en de besteding daarvan een belangrijke rol.
Niet alleen tijdens het proces van het Masterplan, maar ook daarna.
De kerngroep van het Masterplan - nu nog bestaande uit de Gemeente, de OPO en de VABO - heeft zich de afgelopen maanden gebogen over de inrichting van die motor.
 
Afbeelding invoegen

Daarbij komt onder andere de vraag voorbij wie er vanuit welke rol zitting zou kunnen nemen in deze motor. Belangrijk daarbij is dat deze motor van heel Orvelte is en dat er vooral een breed draagvlak is vanuit het dorp.
Inzet blijft dat met de afronding van het Masterplan de motor daadwerkelijk operationeel is.
Concreet betekent dit echter dat er voor het seizoen 2017 helaas nog geen ingerichte motor bestaat.
Alle partners in het dorp Het Drents Landschap, de stichting Orvelter Poort en natuurlijk ook de VABO en OPO zoeken nog naar de beste rolinvulling in de gemeenschappelijke toekomst.
 
Namens de werkgroep Orvelte 2025,
Marc Hoogland – voorzitter OPO
Erwin van Liempd – directeur Het Drents Landschap
Henk Lindhout – voorzitter VABO
 
*****
 
Het plaatsen van markeringen
15 maart 2015

In november vorig jaar schreven we dat in het overleg tussen de Orvelter Poort, de Ondernemersvereniging Promotie Orvelte, Het Drentse Landschap, de VABO en de gemeente de verkeerssituatie in het dorp aan de orde is geweest. Op dit moment is er nog steeds sprake van een voorlopige situatie, die niet erg bevredigend is.
In juni 2016 zijn daarom een aantal uitgangspunten voor verbetering geformuleerd, waarbij met name de overlast van het autoverkeer door toeristen wordt aangepakt.
Daarbij is naast bebording en aanpassingen in de bestrating gesproken over verkeer belemmerende maatregelen in de zin van een markering aan de kop van de Dorpsstraat, de Brugstraat, de Schapendrift en de Schoolstraat.
Vooruitlopend op de definitieve plannen in het Masterplan 2025 heeft het college in het Orvelte overleg van 24 oktober 2016 bekend gemaakt dat er budget is vrijgemaakt om deze markeringen te financieren. Alle betrokkenen gaan er van uit dat deze maatregel in samenhang met de later aan te brengen aanpassingen in de bestrating een duidelijk signaal aan de toerist is dat hij met z’n auto niet verder mag.
 
Voortgang
Inmiddels zijn de exacte plaatsen bepaald en op tekening vastgelegd (klik hier voor situatieschetsen). De bewoners en ondernemers van de betreffende kruisingen alsook de deelnemers aan de themagroepen zijn geïnformeerd. De reacties op deze avonden waren overwegend positief. De betrokkenen willen dit plan vooral een kans geven.
Inmiddels is de omgevingsvergunning door de gemeente aangevraagd en zullen alle inwoners een brief met een nadere toelichting ontvangen.
 
Afbeelding invoegen

Uitvoering
Het dorp heeft in het verleden gekozen voor de optie dat Orvelte verblijfsgebied is.
Dat wil zeggen dat bezoek van bewoners, bestellers en gasten van een B&B het dorp in kunnen rijden. Gemotoriseerd verkeer van toeristen willen we buitensluiten. Dientengevolge blijft het voetgangersgebied gehandhaafd met ontheffing voor fietsers en bestemmingsverkeer aangevuld met verkeersbegeleidende maatregelen waar de markeringen een onderdeel van zijn.
Deze markering wordt uitgevoerd overeenkomstig het model zoals dat nu bij het tolhuis staat.
 
Afbeelding invoegen 

Na het plaatsen van de markeringen zullen de borden voetgangersgebied met  de tekst:  "fietsers en bestemmingsverkeer toegestaan” op de juiste plek worden gezet en waar nodig vervangen door nieuwe borden.
De hoogte van de borden is wettelijk bepaald. Daar zit geen speelruimte in.
De aanpassingen van de bestrating worden in het Masterplan definitief bepaald en na het seizoen 2017 stapsgewijs uitgevoerd.
 
Wat kunnen we zelf doen?
Niet alleen het gedrag van de toerist is onderwerp van gesprek, ook het rijgedrag van bewoners en ondernemers geeft verkeersoverlast in het dorp. Dit komt aan de orde in het Masterplan, evenals het punt handhaving.
De wens is meer duidelijkheid te scheppen over wie bestemmingsverkeer is.
In de nieuwe situatie is de al-oude inrijontheffing niet meer van kracht!
We rekenen er op dat een stuk bewustzijn m.b.t. dit probleem nu al kan bijdragen aan verbetering.
 
Namens de werkgroep Orvelte 2025,
Marc Hoogland – voorzitter OPO
Erwin van Liempd – directeur Het Drents Landschap
Henk Lindhout – voorzitter VABO 
 
*****

Nieuws update Masterplan 
15 februari 2017

Na de geslaagde dorpsbijeenkomst van 17 januari jl. wordt er op dit moment door zo’n 25 mensen verder gewerkt met de uitkomst van de brainstormsessies.
De vier themagroepen: dagelijkse levensbehoeften, (be-)leefomgeving, recreatie, toerisme en ondernemerschap alsook welzijn komen bij elkaar om de opbrengst van de dorpsavond te bekijken, keuzes te maken over de uitwerking van de ideeën en te bepalen waar behoefte is aan aanvullend onderzoek.
Daarbij wordt ook de vraag meegenomen welke onderwerpen om uitwerking op lange termijn vragen.
Op 20 februari is er dan weer een werkgroepoverleg op het gemeentehuis waarin samen met de trekkers van de themagroepen de vervolgavond wordt voorbereid.
Deze vervolgavond voor de themagroepen is op 2 maart in de Schapendrift waarin alle 25 leden aanwezig zijn.
In dit overleg wordt over de hele breedte afgestemd welke onderwerpen door welke groep wordt uitgewerkt en waar verder onderzoek naar gedaan gaat worden.
Op deze avond leggen we de basis voor de 2e dorpsbijeenkomst waarin de werkgroep de resultaten terugkoppelt naar alle inwoners van Orvelte en de buitengebieden en de uitgangspunten voor het definitieve Masterplan worden besproken.
 
U kunt zich nog steeds opgeven om een bijdrage te leveren aan de gezamenlijke plannen.
Mocht u willen reageren op deze informatie stuur dan een mail naar vabo1973@gmail.com
 
*****

Verslag Dorpsbijeenkomst Masterplan 2025 
19 januari 2017

Met ongeveer 70 deelnemers is de zaal van de Schapendrift  goed gevuld. De avond wordt geopend door de voorzitter van de VABO, Henk Lindhout. Hij memoreert de aanloop naar deze avond de afgelopen 4 jaar. De geslaagde inspanning van burgemeester Ton Baas om alle partijen in Orvelte aan tafel te krijgen heeft tot een verbetering van de sfeer in het dorp Orvelte geleid. Daarmee werd de basis gelegd waarop in oktober 2014 het initiatief werd genomen om te komen tot een Masterplan voor Orvelte.

De uitnodigingsbrief voor deze avond spreekt van "Door dromen te delen willen we samen verder komen”. Dat wil niet zeggen, volgens Henk Lindhout, dat irreële plannenmakerij betaald gaat worden door de gemeente. De werkgroep gaat ook subsidiebronnen aanboren en daarnaast zijn er dromen die geen geld kosten. Mijn persoonlijke droom voor het dorp Orvelte, zegt Henk Lindhout, is dat we niet alleen in redelijk overleg met elkaar tot mooie plannen komen, maar dat we ook kiezen voor erkenning van anderen en hun plannen.
Na deze opening neemt Jan Schrotenboer als procesbegeleider van deze avond het woord.
Hij schetst het proces om te komen tot een Masterplan en de werkwijze voor deze avond.
Na zijn introductie gaan de deelnemers uiteen in 7 brainstormgroepen.

1e Dagelijkse levensbehoefte:
Aandacht voor winkels, zorg, onderwijs, wooncomfort en bereikbaarheid etc.

2e Recreatie & toerisme en ondernemerschap:
Orvelte als unieke ervaring en een optimaal ondernemersklimaat.

3e (Be-)leefomgeving:
Over groenvoorziening, infrastructuur, duurzaamheid, verkeersafwikkeling, veiligheid, belevingsaspecten en laagdrempeligheid voor toeristen, levendigheid, veiligheid, rust en ruimte, verlichting en donker.

4e Welzijn:
Alledaagse ontmoetingen, jeugd, activiteiten, verenigingen & leren van elkaar, tradities, naoberschap en sociale veiligheid.
 
De levendige discussies in de groepen en de aansluitende markt waarin alle deelnemers "like’s” en aanvullende opmerkingen plaatsen levert een grote hoeveelheid aan onderwerpen op die het uitgangspunt vormen voor het Masterplan. De schriftelijke reacties die eerder zijn binnengekomen worden daarin meegenomen.
Voor de themawerkgroepen hebben zich inmiddels 8 bewoners uit het dorp aangemeld.
Als jij als bewoner of ondernemer inbreng wilt hebben bij het opstellen van het Masterplan of iets te vertellen wilt hebben over de toekomst van Orvelte meld je dan nu alsnog aan!
Binnenkort starten deze groepen met het uitwerken van de ideeën.
Ze worden daarbij ondersteund door medewerkers van de gemeente Midden-Drenthe en het welzijnswerk.
 
Jan Schrotenboer sluit de avond af met de toezegging dat de uitgewerkte ideeën teruggekoppeld zullen worden naar het dorp.
De deelnemers en de initiatiefnemers kijken terug op een geslaagde avond.
Mocht u als lezer willen reageren op deze informatie stuur dan een mail naar vabo1973@gmail.com
 
Namens de werkgroep Orvelte 2025,

Marc Hoogland – voorzitter OPO
Erwin van Liempd – directeur Het Drents Landschap
Henk Lindhout – voorzitter VABO
 
 
*****

Herinnering dorpsbijeenkomst
8 januari 2016

Laat uw stem horen op de dorpsbijeenkomst van dinsdag 17 januari 2017 om 19.45 uur in de Schapendrift in Orvelte.
Om de nieuwe aanpak bij het maken van toekomstplannen voor Orvelte te doen slagen heeft de werkgroep de inbreng van zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden van het dorp en zijn omgeving nodig. In de uitnodigingsbrief staat "Door dromen te delen willen we samen verder komen”.
Dat is zeker waar, maar ook als u alleen maar vragen heeft of nieuwsgierig bent, zien we u graag.

In het bestuur van de VABO ontdekten we al dat doorpraten over vragen ons helpt om nieuwe ideeën te ontwikkelen. In het dorp horen we de vraag: "Waar moeten we aan denken en welk budget is er?”
Om met het laatste te beginnen: er zijn nog geen bedragen in de begroting van de gemeente Midden-Drenthe opgenomen en er zijn ook geen subsidie aanvragen gedaan bij andere instanties.

Waar moet u dan aan denken?
In elk geval niet alleen aan het dorp maar ook aan zaken die spelen in het buitengebied, het Oranjekanaal, de Coehoorn, het Orvelterveld, etc. etc..
Daarbij kunt u denken aan: winkels (of het ontbreken daarvan), zorg, mantelzorg, onderwijs, wooncomfort en bereikbaarheid.
Orvelte als unieke ervaring en een optimaal ondernemersklimaat met aandacht voor duurzaamheid, groenvoorziening, infrastructuur, verkeerveiligheid, rust en ruimte, alledaagse ontmoetingen, jeugd, activiteiten, verenigingen & leren van elkaar, tradities, naoberschap en sociale veiligheid.
Kortom, eigenlijk alles met betrekking tot uw woon- en werkomgeving in Orvelte waarover u vragen ideeën of dromen heeft.
Geef u dus op door vóór 10 januari 2017 een mail te sturen naar vabo1973@gmail.com of door de  antwoordstrook van de brief in te vullen en te bezorgen bij Grietje Doorten, Brugstraat 21.
Tot ziens op 17 januari.
Namens de werkgroep Orvelte 2025,
 
Marc Hoogland – voorzitter OPO
Erwin van Liempd – directeur Het Drents Landschap
Henk Lindhout – voorzitter VABO
 
*****
 
Enquête Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
8 januari 2017
 
In Orvelte praten we onderling nog al eens over de al of niet verleende vergunningen en het toezicht en de handhaving daarvan. In december hebben de Orvelte Poort en de VABO de gemeente daar nog vragen over gesteld. De gemeente ontvangt nu graag uw mening voor het maken van nieuwe beleid voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).
Wat vindt u, als inwoner of bedrijf van Midden-Drenthe het belangrijkste?
Waar moet de gemeente de meeste aandacht aan besteden? Bouwactiviteiten, het kappen van bomen, groenvoorzieningen of evenementen? Of moet de gemeente meer controles uitvoeren bij  bijvoorbeeld fout parkeren, overlast van hondenpoep, (zwerf)afval en vergunningen?
Dit en meer vindt u in de enquête die de gemeente houdt tot en met 15 januari 2017.
Vul de enquête in want uw mening telt! U vindt de enquête via onderstaande link. U kunt de enquête ook ophalen bij de receptie in het gemeentehuis.

 
*****
 
Uitnodigingsbrief 
8 januari 2017
 
Op 20 december 2016 is de officiele uitnodiging van de bijeenkomst op 17 januari 2017 huis-aan-huis verspreid. U kunt de brief inclusief het aanmeldingsformulier ook hier downloaden.
 
*****